Sistema Eurodur

Eurodur

Eurodur 3 S

 
Eurodur 3S és la síntesi de les tecnologies i els avanços tècnics realitzats per Kommerling després d’anys d’experiència a Europa en el camp dels perfils per a finestres.
La particularitat del sistema practicable Eurodur 3S és una flexibilitat que li permet adaptar-se a totes les circumstàncies.
El disseny dels perfils, amb una profunditat de 58mm, possibilita que la finestra s’adapti a tots els estils, des de les obres de restauració fins als estils més moderns. A més a més, al sistema Eurodur 3S es poden instal·lar ferraments de gran qualitat que proporcionen seguretat i estanquitat a la finestra.
El marc del sistema Eurodur 3S té una profunditat de 58mm amb una gran cambra de reforç. La fulla pot ser de 58mm o de 74mm (anivellada amb el marc a l’exterior). Aquesta profunditat de perfils permet allotjar vidres de qualsevol espessor, des de 3 fins a 47mm (68mm amb prolongador). 
 
El vidre
Les propietats aïllants del vidre depenen molt de la classe de vidre elegit; amb la fulla retranquejada de EURODUR 3S podem allotjar vidres de diferents espessors, des de 3 fins a 31mm.
 
Els llistons
Són els perfils necessaris per mantenir els vidres en la seva posició, i també són un element important en l’aspecte interior de la finestra.
 
Les fulles
Part mòbil de la finestra que permet obrir-la i tancar-la.
 
Els reforços
Són d’acer galvanitzat, la funció del qual és mantenir la rigidesa dels perfils, garantir el bon funcionament de la finestra i suportar el pes dels vidres.
 
Les juntes
Hi ha dues juntes de tancament entre la fulla i el marc que proporcionen estanquitat a la finestra. Aquestes juntes estan fabricades amb un material especial adequat per aguantar els grans esforços als que és veu sotmesa la finestra.
 
Els marcs
Són part de la finestra que va subjecta al mur i sobre la qual es subjecten i articulen les fulles.