Idae Guia

L'abril de 2006, l'Associació Nacional d' Industrials de Materials Aïllants (ANDIMAT) i l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) van firmar un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promoure actuacions per millorar l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmic dels edificis de nova construcció i dels ja existents, així com de l'aïllament dels equips i xarxes de les canonades de les instal·lacions de calefacció, climatització i producció d'aigua calenta sanitària.

Aquestes actuacions s'emmarquen en un doble context. Per una part, l'aprovació d'un nou marc normatiu per a l'energètica edificatòria, més exigent en matèria d'aïllament i desenvolupat a través del document Bàsic d'estalvi d'energia del Codi Tècnic de l'Edificació, el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció i el nou reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis.

Per una altra part, la realització de Plans d'Acció per l'Eficiència Energètica, als que obliga la Directiva 2066/32/CE, sobre l'eficiència de l'ús final de l'energia i els serveis energètics. Una de les mesures continguda en aquets plans és una línea de suport econòmic per a la rehabilitació de l'envoltant tèrmic dels edificis ja existents, a fi de reduir la demanda energètica en calefacció i refrigeració.

Per que l'aplicació de la normativa sigui adequada i que les mesures de rehabilitació dels edificis existents es duguin a terme adequadament, es requereix un esforç addicional d'informació, formació y conscienciació dirigit als professionals que intervenen en el sector de l'edificació perquè apliquin correctament les tècniques i als ciutadans perquè demanin aquestes mesures. Aquí es fa imprescindible la participació de les famílies de materials aïllants agrupades en ANDIMAT, que ha d'aportar solucions tècniques concretes i quantificar els seus avantatges energètics, econòmics i mediambientals.

Per complir amb aquest objectiu s'ha elaborat una col·lecció de guies divulgatives i tècniques. Les guies divulgatives estan dirigides a propietaris i titulars d'edificis i recullen aspectes pràctics i orientacions sobre les possibles intervencions de millora de l'aïllament tèrmic en cobertes, façanes, terres i mitjanceres, esposant-les en un llenguatge no tècnic. Les guies tècniques són complementaries a les anteriors i estan dirigides als professionals del sector de l'edificació, amb informació més detallada en el pla tècnic.

Posant en practica les mesures proposades per aquestes guies, dirigides a la millora de l'aïllament tèrmic dels edificis, pot suposar estalvis energètics, econòmics y d'emissions de diòxid de carboni del 30% (causat per un menor consum d'energia a les instal·lacions tèrmiques dels edificis)